Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN
ul. Jugosłowiańska 57, 60-159 Poznań

Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki
POLBIOGEN jest niezależną, samodzielną finansowo
instytucją powołaną do pełnienia misji wspierania
biotechnologii i genetyki oraz realizowania projektów
badawczych w tych dziedzinach.

Statut

STATUT Fundacji na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN została utworzona przez Fundatorów:

 1. Ryszarda Słomskiego
 2. Remigiusza Cudo

w dniu 11 stycznia 2006 roku, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Annę Sołtysińską-Skonieczna, prowadząca Kancelarię w Poznaniu, Repertorium A 257/2006

§ 2

 1. Fundacja działa na terenie Polski i poza jej granicami.
 2. Siedziba fundacji mieści się w Poznaniu.
 3. Dla wykonywania swoich zadań Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki, zakłady i oddziały w kraju i za granicą oraz tworzyć i uczestniczyć we wszelkich organizacjach i podmiotach gospodarczych w tym w spółkach kapitałowych, kapitałowo-osobowych, osobowych w kraju i za granicą oraz w spółdzielniach.
 4. Rok obrachunkowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 3

Ministrem właściwym ze względu na cele statutowe Fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 4

Celem działania Fundacji jest:

 1. Wspieranie badań naukowych nad biotechnologiami wykorzystywanymi w każdej dziedzinie życia,
 2. Prowadzenie badań nad biotechnologiami wykorzystywanymi w ochronie zdrowia i rolnictwie

§ 5

Cele statutowe Fundacja realizuje poprzez:

 1. Organizowanie i koordynowanie pilotażowych programów badawczych,
 2. Organizowanie i koordynowanie prac naukowych związanych z biotechnologią i diagnostyką molekularną w odniesieniu do roślin, zwierząt i człowieka.
 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez prowadzenie szkoleń podyplomowych z dziedziny nauk biologicznych i medycznych i współpracy ze szkołami wyższymi.
 4. Programy badawcze informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnieniu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, biologicznych i medycznych.

§ 6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych, który został przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte w czasie działania Fundacji.

§ 7

Dochodami Fundacji są:

 1. Wpływy z działalności gospodarczej Fundacji,
 2. Wpływy uzyskane z darowizn na rzecz Fundacji,
 3. Środki uzyskane z dotacji i subwencji,
 4. Wpływy z tytułu dywidend i zysków z posiadanych udziałów,
 5. Dochody ze zbiórek publicznych i aukcji,
 6. Dochody z inwestycji kapitałowych,
 7. Inne źródła przychodów przewidziane prawem.
 8. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych.

§ 8

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą we wszystkich formach przewidzianych prawem, w tym także we własnym imieniu oraz poprzez udział w spółkach osobowych, kapitałowych, osobowo-kapitałowych i spółdzielniach w zakresie określonym zadaniami statutowymi Fundacji.
 2. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizacje jej celów statutowych i pokrycie kosztów jej działalności.
 3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w zakresie:

1)     PKD 73.10.B Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych,

2)     PKD 73.10.D Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego,

3)     PKD 73.10.E Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych,

4)     PKD 73.10.F Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji,

5)     PKD 73.10.H Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

§ 9

Rachunkowość Fundacji będzie prowadzona na podstawie obowiązujących przepisów prawa z wydzieleniem dla każdego rodzaju prowadzonej działalności na odrębnych kontach przychodów i kosztów.

§ 10

 1. Organami fundacji jest Rada Fundacji i Zarząd.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy i inne osoby powołane do Rady jednomyślną uchwałą Fundatorów.
 3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy i inni członkowie Rady. Zarząd wykonuje swoją pracę na podstawie stosunku pracy, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego.
 4. Powołanie do zarządu z nawiązaniem stosunku pracy następuje według przepisów kodeksu pracy.
 5. Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
 6. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób.
 7. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Fundacji lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.

§ 11

Do zadań zarządu należy w szczególności:

 1. Przygotowanie rocznych i wieloletnich planów działalności,
 2. Organizowanie i kierowanie działalnością statutową fundacji,
 3. Organizowanie i kierowanie działalnością gospodarczą fundacji,
 4. Składanie oświadczeń woli w przedmiocie przyjęcia przez fundację darowizn, zapisów i innych wpływów,
 5. Przyjmowanie rocznych bilansów fundacji,
 6. Przyznawanie nagród i wyróżnień osobom wspierającym fundację i popularyzującym jej działalność.

§ 12

 1. Fundacja ulega likwidacji, gdy posiadane środki uniemożliwią jej funkcjonowanie albo na podstawie jednomyślnej uchwały Rady Fundacji.
 2. Majątek zgromadzony przez Fundację po pokryciu kosztów likwidacji zostanie przekazany na rzecz Akademii Rolniczej w Poznaniu.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 14

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy.

COPYRIGHT © POLBIOGEN 2024