Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN
ul. Jugosłowiańska 57, 60-159 Poznań

Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki
POLBIOGEN jest niezależną, samodzielną finansowo
instytucją powołaną do pełnienia misji wspierania
biotechnologii i genetyki oraz realizowania projektów
badawczych w tych dziedzinach.

O Fundacji

Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN jest niezależną, samodzielną finansowo instytucją powołaną do pełnienia misji wspierania biotechnologii i genetyki oraz realizowania projektów badawczych w tych dziedzinach.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki POLBIOGEN została utworzona w 2006 r. Założycielami Fundacji są osoby prywatne, związane z Poznaniem i Szczecinem. Fundacja wypełnia swoje cele statutowe poprzez wspieranie badań naukowych nad biotechnologiami wykorzystywanymi w każdej dziedzinie życia ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia, rolnictwa i ochrony środowiska, których odbiorcą końcowym ma być przemysł. Działalność Fundacji obejmuje przyznawanie stypendiów, przyznawanie dotacji na realizację projektów wdrożeniowych oraz zamawianie projektów o bezpośrednim przełożeniu praktycznym. Fundacja nie korzysta ze wsparcia budżetu państwa, a środki na działalność statutową pozyskuje ze współpracy z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi i osobami prywatnymi.

Dotychczasowe doświadczenia Fundatorów obejmują organizację konferencji naukowych, opracowywanie ekspertyz, prowadzenie badań i przygotowywanie opinii naukowych, poparte ponad 30 letnim doświadczeniem w pracy badawczej, ponad 20 letnim doświadczeniem w organizowaniu i prowadzeniu konferencji naukowych i ponad 20 letnim doświadczeniu w działalności gospodarczej.

Misja Fundacji to wspieranie działań z zakresu biotechnologii i genetyki celem szybkiego przejścia od laboratorium do praktycznego wdrożenia. Cel ma być osiągnięty poprzez bezpośrednie wspieranie zespołów badawczych. Fundacja jest otwarta na szerokie formy współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Adresatami działalności Fundacji mogą być jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące w ramach swojej działalności prace badawcze i wdrożeniowe z zakresu biotechnologii i genetyki. Fundacja wspiera ponadto inicjatywy o szczególnym znaczeniu biotechnologicznym i genetycznym w Polsce oraz w krajach współpracujących z Fundacją.

Biotechnologia i genetyka wymagają istotnego wsparcia. Obydwie dyscypliny przeżywają na świecie olbrzymi rozwój. Również w naszym kraju istnieje duży potencjał, który przy przechodzeniu od badań laboratoryjnych do wdrożenia wymaga wsparcia.

COPYRIGHT © POLBIOGEN 2024